Co z JPK gdy firmę prowadzi biuro rachunkowe?

Co z JPK gdy firmę prowadzi biuro rachunkowe?

Co z JPK gdy firmę prowadzi biuro rachunkowe? Organy kontroli skarbowej nieustannie pracują nad skutecznymi metodami uszczelniania systemu podatkowego. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) stanowi jeden z elementów batalii przeciw wyłudzeniom podatkowym i jest stopniowo wprowadzany przez Ministerstwo Finansów już od 2016 roku. W początkowej fazie dotyczył jedynie największych podmiotów, ale kolejne lata przyniosły obowiązek jego wdrożenia przez średnie, małe i  mikroprzedsiębiorstwa. 

Jednolity Plik Kontrolny – czym jest?

Od strony technicznej JPK oznacza prowadzone z wykorzystaniem programów komputerowych księgi wraz z dokumentacją księgową. Zestaw zawartych w nich informacji, dotyczących transakcji gospodarczych, jest przekazywany w specjalnym formacie XML organowi skarbowemu co miesiąc i zawsze na jego żądanie. 

JPK to sprawna metoda komunikacji z administracją skarbową, która zastąpiła papierową wymianę danych. Dzięki temu kontrola państwa jest znacznie szybsza i jednocześnie bardziej skuteczna niż dotychczas, umożliwiając łatwy przegląd i analizę księgowości przedsiębiorstw. 

Administracja podatkowa spodziewa się wymiernych korzyści z wprowadzenia tego nowoczesnego rozwiązania informatycznego, takich jak:

  • szybkie ustalenie nieprawidłowości
  • ułatwienie potwierdzenia prawidłowości rozliczeń 
  • skuteczna walka z wyłudzaniem VAT
  • efektywne przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania  

Pozytywne skutki wdrożenia JPK odczują również sami przedsiębiorcy. Znacznemu skróceniu ulegnie bowiem czas kontroli skarbowej, co zmniejszy jej uciążliwość i w konsekwencji koszty z nią związane. Ponadto system umożliwi uruchomienie nowego mechanizmu kontroli wewnętrznej, a w ten sposób lepszy monitoring pracy biura prowadzącego rachunkowość czy zatrudnionych bezpośrednio księgowych.

Obowiązki związane ze stosowaniem JPK opisane zostały przede wszystkim w art. 193a oraz w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej i dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

JPK – czy to zadanie dla biura rachunkowego?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości. To, czy będzie ją prowadził samodzielnie, zatrudni pracownika lub skorzysta z zewnętrznego biura, które prowadzi usługi rachunkowe, jest wyłącznie jego wyborem. Właściwy wybór powinien jednak zawsze wynikać z optymalizacji realizowanej działalności gospodarczej. 

Coraz chętniej praktykowanym rozwiązaniem, nawet przez wielkie korporacje, staje się outsourcing całej obsługi związanej z wszelkimi rozliczeniami finansowymi. W takiej sytuacji umowę gospodarczą, określającą szczegółowy zakres świadczenia usług rachunkowych, firma zlecająca zawiera z innym, zewnętrznym przedsiębiorcą. 

Co z JPK gdy firmę prowadzi biuro rachunkowe?Biura księgowe, bo o nich mowa, zatrudniają wielu specjalistów w swojej branży, dzięki czemu w rozwiązywaniu problematycznych kwestii uczestniczy więcej osób. Jest to niezwykle istotne z uwagi na skomplikowane i bardzo często zmieniające się przepisy podatkowe w naszym kraju. Takim novum, jakim jest obowiązek związany z JPK, wymaga dostosowania całej ewidencji firmy do nowych warunków. Podatnik musi zadbać, aby znalazły się w niej dane niezbędne do prawidłowego uzupełnienia deklaracji podatkowej. Od tego zależy poprawność sposobu prowadzenia ewidencji przez dobre biuro rachunkowe, a w konsekwencji zgodne z wymogami prawa przesłanie do urzędu skarbowego  rozliczenia podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Pliki JPK mogą być podpisywane i składane przez upoważnionych pełnomocnictwem, złożonym na formularzu UPL-1,  pracowników bądź właścicieli biur rachunkowych, które współpracują z podatnikiem. 

Zobacz również:

Odpowiedzialność biura rachunkowego w zakresie JPK

Umowę zawartą pomiędzy biurem księgowym a przedsiębiorstwem zlecającym usługę można skonstruować w  sposób, który określi odpowiedzialność biura za popełnione przez nie błędy i wynikające z nich niepożądane konsekwencje prawno-finansowe. Oczywiście, za prawidłowe rozliczenie podatków i błędy popełnione w JPK odpowiada podatnik całym swoim majątkiem. Jednakże zleceniobiorca jest odpowiedzialny za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, nierzetelne stosowanie przepisów czy niedotrzymanie terminów, pod warunkiem, że klient dostarczył je na czas.

Podatnik może jednak zminimalizować ryzyko poniesienia kary za popełnione uchybienia. Zapisy dobrze skonstruowanych umów z jednej strony chronią przedsiębiorcę przed sankcjami skarbowymi, ale z drugiej powinny jednocześnie zabezpieczać interesy biura  

Wprowadzenie obowiązku JPK bez wątpienia przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego, chociaż od początku wymaga dużego zaangażowania przedsiębiorców. Ale to właśnie księgowi, również zewnętrzni, powinni najlepiej poznać nowy system rozliczeń finansowo-księgowych, zwłaszcza że do ich obowiązków należy przeważnie też doradztwo podatkowe. Muszą wykazać się jeszcze większym niż dotychczas zaangażowaniem w prawidłowe identyfikowanie transakcji, aby zagwarantować poprawne ich ujęcie w ewidencjach plików kontrolnych i na bieżąco móc je skorygować w razie potrzeby.  Dla biur rachunkowych oznacza to nie tylko więcej pracy, lecz także dodatkową odpowiedzialność karno-skarbową. 

About the author